Vietnam Water
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để được sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất !
Diễn đàn Công nghệ Cấp thoát nước và Môi trường - VietnamWater

Join the forum, it's quick and easy

Vietnam Water
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để được sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất !
Diễn đàn Công nghệ Cấp thoát nước và Môi trường - VietnamWater
Vietnam Water
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Nhà tài trợ
Like us For Updated
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» THIẾT BỊ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG, THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG xuất xứ Châu Âu
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:10 pm

» Chuyên lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải tự động đo chỉ tiêu SS online
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:09 pm

» Chuyên cung cấp BÀN GHẾ NỘI THẤT CAO CẤP PHÒNG THÍ NGHIỆM
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:09 pm

» BÀN THÍ NGHIỆM CÓ CHẬU RỬA CAO CẤP CHỐNG HÓA CHẤT BẢO HÀNH 5 NĂM
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:08 pm

» Hệ thống quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu COD online
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:08 pm

» Chuyên cung cấp Bàn thí nghiệm đặt cân phân tích - Balance Bench - Bàn cân chống rung
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:08 pm

» HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG NƯỚC THẢI - Đủ các chỉ tiêu SS, COD, BOD, Cl, P, ...
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:04 pm

» Vòi sen khẩn cấp Vòi rửa mắt khẩn cấp Emergency Shower and Eye wash Việt Nam
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:04 pm

» BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM workbench chống hóa chất bàn thí nghiệm hóa lý dạng trung tâm
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:04 pm

» Tủ hút hóa chất –tủ hút khí độc fume hood
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:03 pm

» Bàn thí nghiệm chậu rửa sink bench cho phòng thí nghiệm
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:03 pm

» Bàn thí nghiệm, bàn thí nghiệm hóa lý, bàn thí nghiệm hóa học
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:01 pm

» Bàn thí nghiệm áp tường near-wall table cho phòng thí nghiệm
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:01 pm

» Nhà thầu cung cấp thiết bị môi trường thiết bị kiểm soát môi trường,xuất xứ châu âu
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:01 pm

» Chuyên Thiết kế phòng thí nghiệm cảm quan cung cấp lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:00 pm

» Tủ đựng hóa chất có khử mùi Lab. Chemical Storage Việt Nam sản xuất LAB15
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:00 pm

» Chuyên lắp đặt hệ thống Quan trắc nước thải online chỉ tiêu Lưu lượng kênh hở
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:00 pm

» Chuyên lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải tự động chỉ tiêu DO online
by foreverlinh20 6/10/2022, 7:00 pm

» TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG xuất xứ Châu Âu
by foreverlinh20 13/6/2022, 9:43 am

» why no post for so long in forum?
by Jessesun 13/9/2021, 3:23 pm

Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 201 người, vào ngày 31/12/2010, 10:49 am

Tiêu chí đánh giá Công nghệ và thiết bị Môi trường phù hợp với điều Kiện Việt Nam

Go down

Tiêu chí đánh giá Công nghệ  và thiết bị Môi trường phù hợp với điều Kiện Việt Nam Empty Tiêu chí đánh giá Công nghệ và thiết bị Môi trường phù hợp với điều Kiện Việt Nam

Bài gửi by Nguyễn Hiếu 7/6/2011, 11:03 pm

Viện khoa học và kỹ thuật Môi trường, IESE ĐHXD thực hiện nghiên cứu tiêu chí đánh giá Công nghệ và thiết bị Môi trường phù hợp với Điều Kiện Viiệt Nam 2009. Giới thiệu cũng bạn đọc
Báo cáo dung font Vn.time, các bạn chỉnh lại nhé.
ë c¸c n­íc ph¸t triÓn c«ng nghÖ m«i tr­êng ®• cã lÞch sö ph¸t triÓn gÇn 100 n¨m, ®• h×nh thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp riªng, ®• chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng, vµ c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng vµ ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn m«i tr­êng. Sù ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ m«i tr­êng tèt nhÊt ®­îc th«ng qua c¬ chÕ thÞ tr­êng, th«ng qua c¸c Héi chî, triÓn l•m c«ng nghÖ. Ng­êi s¸ng t¹o, s¶n xuÊt c¸c c«ng nghÖ m«i tr­êng hoÆc lµ tù c«ng bè c¸c chØ thÞ, c¸c th«ng sè kü thuËt vµ kinh tÕ cña thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cña m×nh, hoÆc lµ nhê bªn thø 3 gi¸m ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn.
ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn sau nµy, nh­ lµ Hµn Quèc, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ m«i tr­êng ®• thµnh lËp c¸c Héi ®ång Quèc gia thÈm ®Þnh c¸c c«ng nghÖ m«i tr­êng ®­îc chÕ t¹o ë trong n­íc ®Ó cÊp chøng chØ chøng nhËn tr×nh ®é vµ c¸c chØ thÞ mµ c¸c c«ng nghÖ nµy ®• ®¹t ®­îc, nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ m«i tr­êng tèt nhÊt vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c kh¸ch hµng (ng­êi sö dông). Ng­êi ta ®• ®Þnh ra c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ m«i tr­êng lµm c¬ së cho Héi ®ång thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ vµ c«ng bè c«ng khai trªn Internet ®Ó ng­êi s¶n xuÊt biÕt ®Þnh h­íng c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ ng­êi sö dông biÕt lùa chän c«ng nghÖ phï hîp.
ë n­íc ta, tuy c«ng nghiÖp m«i tr­êng cßn rÊt non trÎ, cÇn ph¶i ph¸t triÓn nhanh míi ®¸p øng ®­îc phÇn nµo yªu cÇu xö lý vµ gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng, ®Ó theo kÞp tr×nh ®é c«ng nghÖ m«i tr­êng cña c¸c n­íc trong khu vùc. Trong thêi gian qua c¸c nhµ c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt ë n­íc ta còng ®• thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thµnh c«ng mét sè thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng, nh­ lµ c¸c lß ®èt chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i, lß ®èt chÊt th¶i c«ng nghiÖp nguy h¹i, thiÕt bÞ läc bôi xyclon, tói v¶i läc bôi, thiÕt bÞ tÜnh ®iÖn läc bôi, hÖ thèng xö lý n­íc th¶i sinh ho¹t, xö lý n­íc th¶i nhµ m¸y bia, nhµ m¸y giÊy, c«ng nghÖ xö lý n­íc r¸c sinh ho¹t, c«ng nghÖ chÕ biÕn chÊt th¶i r¾n h÷u c¬ thµnh ph©n compost v.v... Mét sè c¬ quan thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c«ng nghÖ xö lý m«i tr­êng ®• cã ®¬n ®Ò nghÞ Côc B¶o vÖ M«i tr­êng thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn. V× vËy ®• ®Æt ra nhu cÇu thùc tÕ cÇn ph¶i x©y dùng c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ m«i tr­êng ë n­íc ta.
I. §Þnh nghÜa tiªu chÝ c«ng nghÖ m«i tr­êng
Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ m«i tr­êng lµ c¸c chØ sè, c¸c ®Þnh møc ®¸nh gi¸ tr×nh ®é c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ m«i tr­êng vÒ c¸c mÆt tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ, hiÖu qu¶ xö lý « nhiÔm, chi phÝ kinh tÕ, an toµn vÒ m«i tr­êng vµ tÝnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, con ng­êi vµ x• héi ViÖt Nam.
II. Môc tiªu cña viÖc x©y dùng tiªu chÝ
- Lµm tiªu chÝ ®Ó c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ m«i tr­êng tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸c c¬ së thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ, c«ng nghÖ m«i tr­êng ®¨ng ký xin thÈm ®Þnh.
- §Ó c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tham kh¶o trong viÖc lùa chän mua thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng phï hîp.
- Gãp phÇn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng ë n­íc ta.
iii. ph¹m vi cña nhiÖm vô
Nh­ chóng ta ®• biÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÊt cø mét s¶n phÈm nµo còng ®i qua c¸c c«ng ®o¹n: (1) Khai th¸c hoÆc mua tµi nguyªn, vËt liÖu; (2) §Çu vµo: cÊp nguyªn vËt liÖu, n¨ng l­îng; (3) Qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ t¹o (b»ng c¬ häc, lý häc, ho¸ häc, nhiÖt häc, sinh häc); (4) T¹o ra s¶n phÈm; (5) Ph©n phèi, l­u th«ng, sö dông. C«ng ®o¹n (1) cã th¶i ra chÊt th¶i cÇn ph¶i xö lý; c«ng ®o¹n (2) cÇn lµm s¹ch nguyªn vËt liÖu ®Ó gi¶m « nhiÔm ; c«ng ®o¹n (3) sÏ th¶i ra nhiÒu chÊt th¶i cÇn ph¶i xö lý; c«ng ®o¹n (4) cÇn t¹o ra s¶n phÈm th©n thiÖn víi m«i tr­êng; c«ng ®o¹n (5) sau khi sö dông sÏ th¶i ra nhiÒu chÊt th¶i cÇn ph¶i xö lý.
C«ng nghÖ m«i tr­êng ®­îc ¸p dông trong c¶ 5 c«ng ®o¹n trªn. S¶n xuÊt s¹ch h¬n ®­îc thùc hiÖn øng dông tæng hîp mäi biÖn ph¸p phßng ngõa « nhiÔm ë 4 c«ng ®o¹n ®Çu trong chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm nh»m gi¶m thiÓu ph¸t sinh chÊt th¶i . C«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng ®­îc nghiªn cøu trong NhiÖm vô nµy (x©y dùng tiªu chÝ c«ng nghÖ) ®­îc giíi h¹n trong ph¹m vi c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i tõ c«ng ®o¹n (3) vµ c«ng ®o¹n (5), tøc lµ ph¹m vi c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm cuèi ®­êng èng, bao gåm c«ng nghÖ xö lý n­íc th¶i, khÝ th¶i vµ xö lý chÊt th¶i r¾n (h×nh 1).H×nh 1. S¬ ®å x¸c ®Þnh ph¹m vi nghiªn cøu cña NhiÖm vôPh¹m vi nhiÖm vô nghiªn cøu n¨m 2005 ®­îc giíi h¹n cô thÓ nh­ sau:
1. C«ng nghÖ xö lý khÝ th¶i:
- Bôi (mäi ngµnh)
- OxÝt Sufur SO2 (nhiÖt ®iÖn, ch¹y than, Super photphat…)
- H¬i axit HCl (m¹ kim lo¹i, tÈy röa, ®èt chÊt th¶i…)
- H2S (CN hãa chÊt, cao su, ph©n bãn…)
2. C«ng nghÖ xö lý n­¬íc th¶i:
- Xö lý n¬­íc th¶i khu c«ng nghiÖp.
- Xö lý n¬­íc th¶i nhµ m¸y r­îu, bia.
- Xö lý n¬­íc th¶i tõ khu d©n c¬­
- Xö lý n¬­íc th¶i tõ b•i ch«n lÊp r¸c
3. C«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i r¾n
- C«ng nghÖ ch«n lÊp hîp vÖ sinh.
- C«ng nghÖ chÕ biÕn ph©n compost.
- C«ng nghÖ ®èt chÊt th¶i nguy h¹i (y tÕ, c«ng nghiÖp)
iv. ®Ò xuÊt 5 tiªu chÝ lùa chän c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng
Tham kh¶o c¸c tiªu chÝ thÈm ®Þnh c«ng nghÖ m«i tr­êng cña Hµn Quèc [1], dù th¶o c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ [2], Quy ®Þnh vÒ viÖc ®¸nh gi¸ c¸c c«ng tr×nh tham dù “Gi¶i th­ëng s¸ng t¹o Khoa häc – C«ng nghÖ ViÖt Nam n¨m 2005” – Gi¶i th­ëng VIFOTEC [3], chóng t«i kiÕn nghÞ 5 tiªu chÝ ®Ó lùa chän, ®¸nh gi¸ vµ thÈm ®Þnh c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i tr­êng nh­ sau:
Tiªu chÝ 1: HiÖu qu¶ xö lý « nhiÔm
(xÐt riªng cho tõng lo¹i c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm)
Tiªu chÝ 2: Tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ xö lý, vËn hµnh tiÖn lîi
Tiªu chÝ 3: Phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam
Tiªu chÝ 4: Chi phÝ kinh tÕ (chi phÝ ®Çu t¬­, chi phÝ vËn hµnh, chi phÝ n¨ng l¬­îng, gi¸ trÞ thu lîi s¶n phÈm (nÕu cã)
Tiªu chÝ 5: An toµn vÒ mÆt m«i tr­êng.
D­íi ®©y lµ néi dung chi tiÕt cña tõng tiªu chÝ.iv.1. tiªu chÝ 1 - ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ xö lý « nhiÔm cña c«ng nghÖ hay thiÕt bÞ m«i tr­êng cÇn xÐt riªng cho tõng lo¹i c«ng nghÖ xö lý khÝ th¶i, xö lý n­íc th¶i vµ xö lý chÊt th¶i r¾n
Tiªu chÝ 1 - HiÖu qu¶ xö lý khÝ th¶i
1. §èi víi c«ng nghÖ xö lý bôi trong khÝ th¶i:
• Lùa chän tÝnh thÝch hîp theo tõng lo¹i c«ng nghÖ:
- ThiÕt bÞ thu bôi kiÓu ly t©m xiclon (kh«, ­¬ít)
- ThiÕt bÞ thu bôi kiÓu Scrubber (röa khÝ)
- ThiÕt bÞ läc bôi kiÓu mµng läc (mµng v¶i, tói v¶i, tay ¸o v.v…)
- ThiÕt bÞ läc bôi kiÓu tÜnh ®iÖn.
• C¸c chØ sè so s¸nh hiÖu qu¶ xö lý (tiªu chÝ nh¸nh - thø cÊp)
a) Nång ®é bôi th¶i ®¹t TCVN (mg/Nm3);
b) HÖ sè thu bôi: Nång ®é bôi tr­íc xö lý - Nång ®é bôi sau xö lý 100%
Nång ®é bôi tr­íc khi xö lý
c) C«ng suÊt thiÕt bÞ (l¬­u l­îng khÝ th¶i): (m3/h) hoÆc (m3/phót)
d) KÝch th­¬íc thiÕt bÞ: dµi x réng x cao (m3)
2. §èi víi c«ng nghÖ xö lý SO2 vµ HCl trong khÝ th¶i:
• Lùa chän tÝnh thÝch hîp theo tõng lo¹i c«ng nghÖ:
- C«ng nghÖ xö lý SO2 b»ng ®¸ v«i (kh«)
- C«ng nghÖ xö lý SO2 vµ HCl b»ng n¬íc v«i (¬ít)
- C«ng nghÖ xö lý SO2 b»ng Magnesium Hydroxide (¬ít)
- C«ng nghÖ xö lý SO2 vµ HCl b»ng Soda (NaOH)
• C¸c chØ sè so s¸nh hiÖu qu¶ xö lý (tiªu chÝ nh¸nh - thø cÊp)
a) Nång ®é khÝ SO2 hay HCl trong khÝ th¶i ®¹t TCVN (mg/Nm3);
b) HiÖu qu¶ xö lý: Nång ®é tr­íc xö lý - Nång ®é sau xö lý 100%
Nång ®é tr­íc khi xö lý
c) C«ng suÊt thiÕt bÞ (l­¬u l¬­îng khÝ th¶i): (m3/h) hay (m3/phót)
d) KÝch th­¬íc thiÕt bÞ: dµi x réng x cao (m3)
3. §èi víi c«ng nghÖ xö lý H2S trong khÝ th¶i:
• Lùa chän tÝnh thÝch hîp theo tõng lo¹i c«ng nghÖ:
- C«ng nghÖ xö lý H2S b»ng Soda (NaOH)
- C«ng nghÖ xö lý H2S b»ng Amoniac (NH3)
- C«ng nghÖ xö lý H2S b»ng OxÝt s¾t (Fe2O3) hÊp thô
- C«ng nghÖ xö lý H2S b»ng than ho¹t tÝnh hÊp thô.
• C¸c chØ sè so s¸nh hiÖu qu¶ xö lý:
a) Nång ®é khÝ H2S trong khÝ th¶i ®¹t TCVN (mg/Nm3);
b) HiÖu qu¶ xö lý: Nång ®é H2S tr­¬íc xö lý - Nång ®é H2S sau xö lý 100%
Nång ®é H2S tr­¬íc khi xö lý
c) C«ng suÊt thiÕt bÞ (l¬­u l­îng khÝ th¶i): (m3/h) hay (m3/phót)
d) KÝch th­¬íc thiÕt bÞ: dµi x réng x cao (m3)
Tiªu chÝ 1 - HiÖu qu¶ xö lý n­¬íc th¶i ®« thÞ vµ n¬­íc rß rØ b•i ch«n lÊp r¸c
1. §èi víi c«ng nghÖ xö lý n¬­íc th¶i sinh ho¹t cña khu ®« thÞ:
• Lùa chän qui tr×nh c«ng nghÖ thÝch hîp :
- HÖ thèng thu gom n­íc th¶i hîp lý
- C¬ häc: t¸ch r¸c, t¹p chÊt vµ l¾ng ®Êt c¸t
- Sinh hãa: nhiÒu cÊp, c¸c bÓ kþ khÝ, hiÕu khÝ, hå sinh häc, b•i c©y ®Êt ­ít
- L¾ng cÆn
- Khö trïng, khö khuÈn.
• C¸c chØ sè so s¸nh hiÖu qu¶ xö lý - tiªu chÝ nh¸nh – thø cÊp - ®o l¬­êng sau thêi gian vËn hµnh tèi thiÓu lµ 6 th¸ng)
a) Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp theo TCVN 6772-2000 vµ hiÖu qu¶ xö lý c¸c chÊt « nhiÔm (BOD, COD, SS, tæng N, tæng P, Amoni vµ ®é pH n­¬íc th¶i sau xö lý, tæng Coliform):
Hµm l­¬îng tr­íc xö lý - Hµm l­îng sau xö lý 100%
Hµm l­¬îng tr¬­íc xö lý
b) Mïi h«i cña hÖ thèng xö lý, ph¬­¬ng ¸n gi¶i quyÕt bïn cÆn.
c) C«ng suÊt cña hÖ thèng (l­u l­¬îng n­¬íc th¶i): (m3/h) hay (m3/ngµy)
d) KÝch th­¬íc hÖ thèng (m3) vµ diÖn tÝch chiÕm ®Êt (m2)
Tiªu chÝ 1 - HiÖu qu¶ xö lý n­¬íc th¶i c«ng nghiÖp
Lùa chän qui tr×nh c«ng nghÖ xö lý thÝch hîp :
- C¬ häc: t¸ch r¸c, t¹p chÊt vµ l¾ng ®Êt c¸t; T¸ch dÇu mì
- Hãa häc vµ hãa lý: khö c¸c chÊt ®éc h¹i, ho¸ chÊt, kim lo¹i nÆng
- Sinh hãa: ph©n hñy c¸c chÊt h÷u c¬, nhiÒu cÊp
- L¾ng läc
• C¸c chØ thÞ so s¸nh hiÖu qu¶ xö lý – Tiªu chÝ thø cÊp - ®o l­¬êng trong thêi gian vËn hµnh tèi thiÓu lµ 1 n¨m (mïa hÌ vµ mïa ®«ng)
a) Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm ®¸p øng TCVN 5945-1995 (5945-2005) vµ hiÖu qu¶ xö lý hµm l­¬îng c¸c chÊt « nhiÔm chÝnh (BOD, COD, SS, tæng N, tæng P, Amoniac (tÝnh theo N), clo d­, kim lo¹i nÆng, dÇu mì vµ ®é pH cña n­íc th¶i sau xö lý):
Hµm l­¬îng tr­íc xö lý - Hµm l­îng sau xö lý 100%
Hµm l­¬îng tr­íc xö lý
b) MÇu cña n­¬íc th¶i sau xö lý, vµ mïi h«i cña hÖ thèng xö lý vµ ph­¬¬ng ¸n gi¶i quyÕt bïn cÆn.
c) C«ng suÊt cña hÖ thèng (l¬­u l­îng n­¬íc th¶i): (m3/h) hay (m3/ngµy)
d) KÝch th¬­íc cña hÖ thèng (m3) vµ diÖn tÝch chiÕm ®Êt (m2)
Tiªu chÝ 1 - HiÖu qu¶ xö lý cña b•i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n
• §Þa ®iÓm thÝch hîp: xa d©n c­¬, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thñy v¨n thÝch hîp, kh«ng ë ®Çu nguån n­¬íc hay c¹nh nguån n­¬íc, kh«ng qu¸ xa nguån th¶i, giao th«ng thuËn lîi, cã hÖ thèng c©y xanh, vïng ®Öm c©y xanh.
• C¸c chØ thÞ so s¸nh – C¸c tiªu chÝ nh¸nh hay thø cÊp (kh¶o s¸t sau thêi gian vËn hµnh tèi thiÓu lµ 1 n¨m)
a) CÊu t¹o líp lãt ®¸y vµ lãt h«ng chèng thÊm; Ph©n l« ch«n lÊp; Qui tr×nh san g¹t, ®Çm nÐn r¸c vµ ph©n ®o¹n phñ ®Êt.
b) HÖ thèng thu gom n­íc r¸c, hiÖu qu¶; HÖ thèng xö lý n­íc r¸c.
c) HÖ thèng thu gom khÝ th¶i vµ sö dông khÝ th¶i; Khö mïi h«i.
d) Qui m« phï hîp kh¶ n¨ng chøa chÊt th¶i r¾n (m3); Thêi h¹n sö dông (n¨m); Kh¶ n¨ng t¸i sö dông, ®ãng b•i.
Tiªu chÝ 1 - HiÖu qu¶ chÕ biÕn r¸c sinh ho¹t thµnh ph©n compost
• Qui tr×nh c«ng nghÖ thÝch hîp:
- Ph©n t¸ch chÊt h÷u c¬, v« c¬, nil«ng, kim lo¹i, thñy tinh v.v…
- B¨m nhá chÊt th¶i h÷u c¬ vµ s¬ chÕ.
- C«ng nghÖ trén ñ theo luèng hoÆc bÓ ñ.
- Bæ sung c¸c thµnh phÇn ph©n kh¸c vµ t¹o s¶n phÈm.
• C¸c chØ thÞ so s¸nh hiÖu qu¶ xö lý – C¸c tiªu chÝ nh¸nh hay thø cÊp (kh¶o s¸t sau thêi gian vËn hµnh tèi thiÓu lµ 1 n¨m)
a) Tû lÖ % l¬­îng chÊt th¶i h÷u c¬ ®­îc chÕ biÕn thµnh ph©n compost; Tû lÖ % chÊt th¶i lo¹i ra vµ c¸ch gi¶i quyÕt.
b) ChÊt l­îng ph©n compost.
c) C«ng suÊt xö lý (tÊn r¸c/ngµy); DiÖn tÝch chiÕm ®Êt (m2).
d) T¸i sö dông n¬­íc rØ; Khö mïi h«i.
Tiªu chÝ 1 - HiÖu qu¶ ®èt chÊt th¶i nguy h¹i
(§o l¬­êng sau thêi gian vËn hµnh tèi thiÓu lµ 6 th¸ng)
• C¸c tiªu chÝ nh¸nh hay thø cÊp:
a) Sè buång ®èt vµ c«ng nghÖ ®èt: 1 buång, 2 buång (s¬ cÊp, thø cÊp); NhiÖt ®é buång ®èt: S¬ cÊp (0C), Thø cÊp (0C); Thêi gian l¬­u khÝ trong buång ®èt (gi©y).
b) Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i - So s¸nh víi TCVN, NhiÖt ®é khÝ th¶i (0C)
c) Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n¬­íc th¶i (nÕu dïng n­íc xö lý khÝ th¶i) – so s¸nh víi tiªu chuÈn m«i tr­¬êng.
d) Tû lÖ tro xØ (kg xØ/TÊn CTR) cÇn ch«n lÊp – cµng Ýt cµng tèt.
iv.2. tiªu chÝ 2 - ®¸nh gi¸ vÒ tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ hay thiÕt bÞ
• C¸c tiªu chÝ nh¸nh hay thø cÊp:
a) Tr×nh ®é hiÖn ®¹i: So s¸nh víi c¸c c«ng nghÖ xö lý t¬­¬ng tù ë n­íc ngoµi hoÆc nhËp vµo n­¬íc ta.
b) Møc ®é c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa hoÆc b¸n tù ®éng hãa.
c) DÔ dµng vËn hµnh; kü n¨ng vËn hµnh; An toµn ®èi víi ng­êi lao ®éng.
d) §é bÒn l©u cña thiÕt bÞ (tuæi thä)
iv.3. tiªu chÝ 3 - ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ m«i tr­êng vÒ sù phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ con ng­êi, x• héi viÖt nam
• C¸c tiªu chÝ nh¸nh hay thø cÊp:
a) Phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng Èm; Phï hîp víi thiªn nhiªn vµ con ng­¬êi ViÖt Nam; ®­îc sù ®ång thuËn cña céng ®ång xung quanh.
b) Do ng­êi ViÖt Nam tù s¸ng t¹o, thiÕt kÕ, chÕ t¹o hay ¸p dông c«ng nghÖ cña n­íc ngoµi phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam
c) Tû lÖ (%) cÊu kiÖn, linh kiÖn, thiÕt bÞ ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc.
d) Kh¶ n¨ng söa ch÷a vµ b¶o hµnh trong n­íc.
iv.4. tiªu chÝ 4 – tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c«ngnghÖ vµ thiÕt bÞ m«i tr­êng vÒ tÝnh kinh tÕ, chi phÝ kinh tÕ cµng thÊp cµng tèt, lîi Ých kinh tÕ mang l¹i cµng nhiÒu cµng tèt
(KiÓm to¸n sau thêi gian vËn hµnh tèi thiÓu 1 n¨m)
• C¸c tiªu chÝ nh¸nh hay thø cÊp:
Nguyễn Hiếu
Nguyễn Hiếu
Lắng thứ cấp
Lắng thứ cấp

Nam
Tổng số bài gửi : 127
Age : 40
Đến từ : Hà Nội
Nghề nghiệp : Cấp thoái nước và Môi trường nước + khác
Đơn vị công tác : Đại học Xây Dựng
Câu nói ưa thích : Giáo sư Xoay - Cù Trọng Xoay - Xoày Trọng Cu
Points : 246
Reputation : 5
Registration date : 04/08/2010

http://www.epe.edu

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết